web-d7b70715-5ae1-4762-b52d-ad5cebef0801

Jämställdhetspolicy

Inom Sjökvarteret aktiva personer ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla områden. Alla har rätt till en gemenskap utan diskriminering, trakasserier eller mobbning. Alla på området aktiva näringsidkare, föreningsmedlemmar och privatpersoner har ett gemensamt ansvar för varandras välmående och skall behandla varandra med respekt och omtänksamhet.

Sjökvarteret är ett kulturellt och könsneutralt hamnområde där flickor, pojkar, kvinnor och män deltar på lika villkor. Stiftelsen Sjökvarteret ska bidra till att området är en glädjerik och attraktiv plats oavsett ålder eller kön. Vi ska aktivt verka för att alla oavsett kön, nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder eller sexuell läggning ska vara välkomna i verksamheten. Prestationer ska värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön.

Jämställdhetsperspektivet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten hos alla på området aktiva personer och bör lyftas fram vid möten, gemensamma träffar, på hemsidor och liknande. Stiftelsen Sjökvarteret har ett ansvar att se till att jämställdhetspolicyn efterlevs.

web-d7b70715-5ae1-4762-b52d-ad5cebef0801